Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. 


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1) Všeobecné ustanovenia 

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji (predávajúcim) a nákupe (kupujúcim) na internetových stránkach predávajúceho - www.eshop-bellagalleria.sk. Vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

Bc. Radoslava Lajčiaková    

So sídlom Likavka 1030, 034 95 

IČO: 47 993 464

DIČ 1037238323

Číslo živnostenského registra 570-13854, Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať všeobecné zásady firemného etického kódexu.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.eshop-bellagalleria.sk na základe ktorej predávajúci dodá tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

2) Definície pojmov   

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci -  Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ  – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Registrácia – je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. 

Objednávkový formulár - je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia a formu dopravy tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru - tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu alebo internetového obchodu. Predmetom predaja sú najmä bytové doplnky, módne doplnky a dizajnové zahraničné značky. 

 

3) Informácie o tovare a cenách 

a) Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. 

b) Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Kúpna cena tovaru však nezahŕňa náklady na dopravu, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil pri dokončovaní objednávky v module "košík".

c) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

d) Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

 4) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim na základe objednávky. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, e-mailom alebo poštou.

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko (fyzická osoba), názov a sídlo spoločnosti (právnická osoba), fakturačnú a dodaciu adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, právnická osoba aj IČO, DIČ a IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

b) Prijaté objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením objednávky – záväznou akceptáciou objednávky (emailom, telefonicky), čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

c) Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že tieto VOP sa vzťahujú na záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.Kupujúci sa zaväzuje odoslaním objednávky zaplatiť za objednaný tovar spôsobom, aký si zvolil v objednávkovom procese (dobierka, hotovosť pri prevzatí na prevádzke alebo platbu prevodom).

d) Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

 

STORNO OBJEDNÁVKY 

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j, v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (emailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu výlučne písomnou formou.

b) Kupujúci je povinný v storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, email a názov objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť kupujúcemu v lehote 14 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

c) Kupujúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho obstarávacia cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť kupujúcemu v lehote 14 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

d) Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

 

5) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci (spotrebiteľ), ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle príslušných právnych predpisov sa na odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, a to písomne prostredníctvom formulára na e-mailovú adresu info@eshop-bellagalleria.sk, alebo poštou na adrese predávajúceho, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí
 • kupujúci je povinný vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý obdrží v potvrdzujúcom e-maily hneď po uskutočnení objednávky
 • tovar zašle kupujúci predávajúcemu, nie však na dobierku !

Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierku nebude prevzatá - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, tento sa nachádza v pôvodnom obale a nie je neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo produktu so zníženou trvanlivosťou.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Neprevzatie si zásielky kupujúcim po stanovenej lehote:

Zákazník uhradí náklady spojené s neprevzatím tovaru (prepravné) v dohodnutom čase na dohodnutom mieste a manipulačný poplatok vo výške 10 €.

b) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov

 1. ak pri platbe na účet predávajúceho nezaplatil kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od Dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho 
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predajcu inak ho zaobstarať
 4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predajca tovar nakupuje.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

6) Platobné podmienky a dodanie /prevzatie tovaru 

a) Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 3 pracovných dní od jej potvrdenia v prípade, že predávajúci má tovar dostupný na sklade. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

 • platba na dobierku pri prebratí tovaru u kuriéra ( na pobočke zásielkovne ),
 • platba v hotovsti na prevádzke Bella Galleria na ulici Mariánska 11 v Ružomberku ( pri osobnom prevzatí tovaru),
 • pltaba bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa E-shopu pred dodaním tovaru.                                             

V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť platby v hotovosti na prevádzke obchodu, bude objednaný tovar rezervovaný pre kupujúceho po dobu 7 pracovných dní, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky (splatnosť objednávky). Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, má predávajúci právo objednávku stornovať. 

c) Spôsob dopravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
Kupujúci má na výber z nasledujúcich možností dopravy : 

 1. Osobný odber na prevádzke v Ružomberku
 2. Kuriér GLS
 3. Zásielkovňa

d) Miesto dodania tovaru – odberným miestom je miesto stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

e) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Kupujúci si môže PO DOHODE s predávajúcim objednaný tovar prevziať aj osobne priamo u predávajúceho na odbernom mieste. 

7 ) Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

8) Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie (reklamačný poriadok) 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

a) Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. 

b) Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

c) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

d) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v sídle predávajúceho, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu.  Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. §18 ods. 2 Zákona.

e) Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zakúpil:

 • má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom a že jeho používanie bolo schválené podľa osobitného predpisu,
 • je bez vád
 • predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny
 • zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.

Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré:

 • existovali pri jeho prevzatí,
 • vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdený predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

f) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. §18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

g) Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. §622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. §2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

h) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

9) Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre jeho potreby súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy .

a) Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje  Kupujúci  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, môžeme poskytnúť subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 • Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 • Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 • Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

b) Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

c) Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

10) Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2018.
Predávajúci  si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

KONTROLNÝ ORGÁN

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. BOX 89, 011 79 Žilina
tel. č.: 041/7632 130 
fax. č: 041/7632 139